Informatie en Betalingsvoorwaarden

Informatie en betalingsvoorwaarden (update 22 april ’18)

Beste cliënt,

U heeft gekozen om door mij begeleid / behandeld te worden en dit te betalen: U bent van harte welkom! Graag help ik u verder bij uw eigen proces. Samen gaan we er voor om uw situatie te verbeteren.

Er zijn vooraf een aantal zaken belangrijk voor u om te weten.
Wanneer uw traject door uw werkgever, het UWV, de gemeente of een andere partij wordt bekostigd, dan maak ik met hen uiteraard de prijsafspraken. U krijgt dan geen factuur. Betaalt u zelf, dan gelden er andere uitgangspunten.

Dit gaat met name over het financiële gedeelte.

 • - Periodiek stuur ik u een factuur met betrekking tot de verrichte dienstverlening. Dit gebeurt maandelijks. De dienstverlening bestaat uit:                      bijeenkomsten / sessies, telefonische consulten, e-mail consulten, contacten met derden (denk aan: medisch, uitkering technisch, psychiater etc.),    rapportages en andere administratieve handelingen. Uiteraard gebeurt dit alles in overleg met u en dus met uw goedkeuring. U weet dus vooraf        dat ik activiteiten in uw belang ga uitvoeren.

 • - De door u te betalen dienstverlening bestaat dus niet alleen uit de momenten dat wij elkaar “life” zien. Vaak regel ik achter de schermen allerlei        zaken voor u. Denk aan het contacten leggen met instanties, overleg plegen met de huisarts of GGZ en ander uitzoekwerk. Ook moet ik                    regelmatig rapporteren met verschillende doelen en andere zaken voor u achter de schermen regelen. Denk hierbij dan aan bijvoorbeeld het            realiseren van woonurgentie, aanmeldingen doen bij bijvoorbeeld schuldhulpverlening of andere hulpverleningsinstanties, politie of                            verslavingszorg, contact opnemen met de werkgever, het uitwerken van testmateriaal enzovoort. Dit zijn activiteiten die moeten gebeuren om
 •   de dienstverlening voor u zo goed mogelijk te laten verlopen. Die activiteiten zal ik dan ook meenemen in de factuur gebaseerd op het bestaande      uurtarief van € 90,-.

 • - Wij doen niet aan huisbezoeken

 • - Als u verhinderd bent voor een afspraak, belt u dan minimaal 24 uur van te voren af. Dan kan ik eventueel nog iemand anders inplannen. Als u        korter dan 24 uur van te voren, of helemaal niet afbelt (ook bij ziek zijn), ben ik genoodzaakt voor de geplande afspraak € 90,- in rekening te              brengen.

KLACHTEN

Ben je het niet eens met het beroepsmatig handelen van je behandelend psycholoog dien je dit bespreekbaar te maken. Wanneer dit besproken is en je hier samen niet uitkomt, dan kan je een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging. Je kunt informatie vinden op: www.lvpw.nl

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de AVG. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • - zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • - er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Voor meer informatie verwijs ik u naar onze privacy policy

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • - Uw naam, adres en woonplaats
 • - uw geboortedatum
 • - de datum van de behandeling
 • - een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’ en eventueel een          prestatiecode.
 • - de kosten van het consult

In het kader van het bewaken van de kwaliteit van de praktijk, neemt de praktijk deel aan het keurmerk Blik op Werk. Jaarlijks worden cliënten steekproefsgewijs benaderd om hun oordeel over de praktijk te geven. Uw oordeel blijft anoniem. Het is dus mogelijk dat u in de loop van de tijd hiervoor telefonisch, schriftelijk of per mail benaderd wordt.

Voor overige betalingsvoorwaarden, verwijs ik u naar de betalingsvoorwaarden van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen).


Netwerk partners