Werkfit trajecten

Intakefase

De intake voor een Werkfit traject vindt altijd plaats in de praktijk. Dit met als doel om vast te stellen wat iemand nodig heeft en dus maatwerk te kunnen bieden: ligt de nadruk op een sterk individuele benadering, dan is de praktijk de meest gerichte werkomgeving omdat de groepsbenadering minder aandacht behoeft. Het streven is echter wel om cliënten ook deel te laten nemen aan trainingen, workshops en zelfverdieping bij ons trainingscentrum Kracht (www.kr8.nu). Dit om verbindingen met anderen gericht aan te gaan en een nieuwe structuur in het alledaagse leven van de meeste cliënten op gang te brengen. Herkenning, de feedback van andere deelnemers en dus de meerwaarde van de dynamiek van de groep, blijken vaak enorm stimulerend om niet langer de neiging om te geïsoleerd te leven. Dit blijkt vaker een kenmerk van onze populatie. Schaamte, verwijdering t.o.v. de maatschappij om hen heen op basis van ervaringen uit het verleden, mogen minder bepalend worden. Juist door trainingen te gaan volgen, ontstaat er een nieuwe, meer positieve blik op de toekomst. Iedereen heeft een rugzakje. Dat dit niet bepalend hoeft te zijn voor wat je in de toekomst kunt bereiken, is een overtuiging van waaruit het team van Kracht werkt. Vitaliseren, het versterken van talenten i.p.v. beperkingen en zo steeds gerichter kunnen gaan kiezen voor een gezond en stimulerend toekomstperspectief, omvat de kern van onze aanpak.

Persoonlijke effectiviteit

De kracht in mij, assertiviteit, verdieping in je persoonlijkheid op basis van het Enneagram en lichaamsbeleving als spiegel voor de manier waarop mensen naar zichzelf als totale persoon kijken, vormen de basis van onze trainingen m.b.t. persoonlijke effectiviteit. Afhankelijk van de hulpvraag en reeds bestaande hulpverlening, worden met de cliënt en in lijn met het plan van aanpak van de arbeidsdeskundige, trainingen ingezet. We zetten erop in om samen de zelfredzaamheid en eigenwaarde te stimuleren zodat de presentatie naar de buitenwereld krachtiger wordt en er stapsgewijs afstand wordt gedaan van aannames uit het verleden die hen vaak onnodig beperken. Zie voor ons trainingsaanbod: www.kr8.nu.

Werknemersvaardigheden

Op tijd komen, durven vragen om uitleg, verbinding maken met je nieuw werkomgeving en je alledaagse leven gericht op een nieuwe, passende structuur in werk laten aansluiten, zijn aspecten die middels de training Werknemersvaardigheden, Leren presenteren en solliciteren en Grip op je alledaagse leven, uitgebreid aan bod komen. Oefening en herhaling van vaardigheden die het nemen van nieuwe stappen richting maatschappelijk betrokkenheid en inzet versterken, worden begeleid door het team van Kr8 en versterkt door groepsdynamica. Herkenning onder de deelnemers zorgt vaak voor extra bewustwording van te nemen drempels en het feit dat dit kan werken juist wanneer je het verleden niet bepalend verklaart voor wat je kunt bereiken.

Arbeidsmarkt oriëntatie

Een zo breed mogelijk, passend perspectief creëren waarop gericht gesolliciteerd kan worden, betekent dat we in beeld brengen wat voor onze deelnemers passend en duurzaam kan zijn. Dit kan middels divers onderzoeksmateriaal waarover we beschikken ( Icares beroepskeuze onderzoek, Talent & Karakter, onze workshops m.b.t. netwerken en solliciteren & presenteren etc) en wordt versterkt door verkenning middels werkervaringsplekken of vrijwilligerswerk bij diverse netwerkpartners (zie www.kr8.nu) of bij Kr8 zelf waar mogelijk. Het huidige team van Kr8 bestaat voor de helft uit voormalig cliënten. Dit is voor ons passend binnen onze visie: 300 % re-integratie: denken in kansen en mogelijkheden die niet alleen gedurende het afgesproken traject inpasbaar zijn, maar vaak langere termijn doorwerken in het leggen van een basis voor een duurzaam perspectief binnen de arbeidsmarkt.


Contact

Kracht
Jan Frederik Vlekkeweg 10-16 
5026 RJ Tilburg

 

Marcella Raaijmakers: 06-34671766
Nicolette Beemster: 06-11564987
info@kr8.nu


 Waarborging privacy

Netwerk partners