Informatie waarborging privacy en betalingsvoorwaarden (update 22 april ’18)

Beste cliënt,

U heeft gekozen om door mij begeleid / behandeld te worden en dit te betalen: U bent van harte welkom! Graag help ik u verder bij uw eigen proces. Samen gaan we er voor om uw situatie te verbeteren.

Er zijn vooraf een aantal zaken belangrijk voor u om te weten.
Wanneer uw traject door uw werkgever, het UWV, de gemeente of een andere partij wordt bekostigd, dan maak ik met hen uiteraard de prijsafspraken. U krijgt dan geen factuur. Betaalt u zelf, dan gelden er andere uitgangspunten.

Dit gaat met name over het financiële gedeelte.

 • Periodiek stuur ik u een factuur met betrekking tot de verrichte dienstverlening. Dit gebeurt maandelijks. De dienstverlening bestaat uit: bijeenkomsten / sessies, telefonische consulten, e-mail consulten, contacten met derden (denk aan: medisch, uitkering technisch, psychiater etc), rapportages en andere administratieve handelingen. Uiteraard gebeurt dit alles in overleg met u en dus met uw goedkeuring. U weet dus vooraf dat ik activiteiten in uw belang ga uitvoeren.
 • De door u te betalen dienstverlening bestaat dus niet alleen uit de momenten dat wij elkaar “life” zien. Vaak regel ik achter de schermen allerlei zaken voor u. Denk aan het contacten leggen met instanties, overleg plegen met de huisarts of GGZ en ander uitzoekwerk. Ook moet ik regelmatig rapporteren met verschillende doelen en andere zaken voor u achter de schermen regelen. Denk hierbij dan aan bijvoorbeeld het realiseren van woonurgentie, aanmeldingen doen bij bijvoorbeeld schuldhulpverlening of andere hulpverleningsinstanties, politie of verslavingszorg, contact opnemen met de werkgever, het uitwerken van testmateriaal enzovoort. Dit zijn activiteiten die moeten gebeuren om de dienstverlening voor u zo goed mogelijk te laten verlopen. Die activiteiten zal ik dan ook meenemen in de factuur gebaseerd op het bestaande uurtarief.
 • Indien u verder woont dan regio Tilburg en als Marcella u thuis bezoekt, worden reistijd / reiskosten in rekening gebracht. Indien u verder woont dan regio Tilburg of Oosterhout en als Nicolette u thuis bezoekt, worden reistijd / reiskosten in rekening gebracht. Over deze kosten maken we uiteraard samen goede afspraken.
 • Als u verhinderd bent voor een afspraak, belt u dan minimaal 24 uur van te voren af. Dan kan ik eventueel nog iemand anders inplannen. Als u korter dan 24 uur van te voren, of helemaal niet afbelt (ook bij ziek zijn), ben ik genoodzaakt de geplande afspraak toch in rekening te brengen.
 • Verder is er een privacyreglement en klachtenreglement. Dat is opvraagbaar en zichtbaar op de website. Daarnaast is er eind mei 2018 een nieuwe wet van kracht dit is de AVG wet wij werken volgens deze nieuwe regelgeving.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult
 • In het kader van het bewaken van de kwaliteit van de praktijk, neemt de praktijk deel aan het keurmerk Blik op Werk. Jaarlijks worden cliënten steekproefsgewijs benaderd om hun oordeel over de praktijk te geven. Uw oordeel blijft anoniem. Het is dus mogelijk dat u in de loop van de tijd hiervoor telefonisch, schriftelijk of per mail benaderd wordt.

Voor overige betalingsvoorwaarden, verwijs ik u naar de betalingsvoorwaarden van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen).


Contact

Kracht
Jan Frederik Vlekkeweg 10-16 
5026 RJ Tilburg

 

Marcella Raaijmakers: 06-34671766
Nicolette Beemster: 06-11564987
info@kr8.nu


 Waarborging privacyNetwerk partners